Created with Lunacy Created with Lunacy

533 174 397

Regulamin

1.1.Witryna internetowa dostępna jest pod adresem internetowym www.gustab.pl i prowadzona jest przez Agencję Reklamy i Promocji Everest Dariusz Gustab z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 114, NIP:8861031733 ; adres poczty elektronicznej: manufaktura.gustab@wp.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 533 174 397.
Niniejsza witryna umożliwia tylko i wyłącznie zarezerwowanie wybranych produktów, natomiast sprzedaż produktów odbywa się wyłącznie w sklepie stacjonarnym przy ul.Topolowej 3A w Wałbrzychu z odbiorem osobistym lub przez pełnomocnika.

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Witryny internetowej

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Witrynie Internetowej w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Witryny Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Witrynie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Witrynie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Witryny Internetowej, w tym dokonywanie rezerwacji produktów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Witryny Internetowej Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.Definicje:

A/ DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
B/ FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Witrynie Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.
C/ FORMULARZ ZAMÓWIENIA (REZERWACJI) – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Witrynie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
D/ KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
E/ KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. Z 2020, poz. 1740, 2320).
F/ KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Witrynie internetowej .
G/ PRODUKT – dostępna w Witrynie Internetowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem Rezerwacji. Zamieszczone zdjęcia przedstawiające produkty umieszczone w Witrynie Internetowej mogą nieznacznie różnić się od produktów zarezerwowanych.
H/ REGULAMIN – niniejszy regulamin Witryny Internetowej.
I/ WITRYNA INTERNETOWA – Witryna internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.gustab.pl., umożliwiająca Rezerwację produktu/ów celem ich zakupu w sklepie stacjonarnym
J/ SPRZEDAWCA: – Agencja Reklamy i Promocji Everest Dariusz Gustab ul.Niepodległości 114 w Wałbrzychu; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP:8861031733 , adres poczty elektronicznej: manufaktura.gustab@wp.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 533 174 397, dokonująca sprzedaży towarów w sklepie stacjonarnym
K/ UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
L/ PEŁNOMOCNIK KLIENTA– osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w imieniu Kupującego odbioru zakupionego przez niego towaru w miejscu sprzedaży towaru tj. ul.Topolowa 3A , 58-309 Wałbrzych
Ł/ USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Witryny Internetowej
M/ USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W WITRYNIE INTERNETOWEJ

2.1.W Witrynie Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Rezerwacji/Zamówienia.
A/ Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
A1/ Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: manufaktura.gustab@wp.pl lub też pisemnie na adres: Agencja Reklamy i Promocji Everest Dariusz Gustab ul.Topolowa 3A, 58-309 Wałbrzych
B/ Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Witryny Internetowej).
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności, czy odbiór ma odbyć się w miejscu sprzedaży towaru, tj. ul. Topolowa 3A  w Wałbrzychu osobiście czy przez pełnomocnika. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
B1/ Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
A/ komputer, laptop, ipod, smartphone lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
B/ dostęp do poczty elektronicznej;
C/ przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Witryny Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
A/ Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Witryny Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać :
a1/ pisemnie na adres: Agencja Reklamy i Promocji Everest Dariusz Gustab ul. Topolowa 3A , 58-309 Wałbrzych; lub
a2/ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: manufaktura.gustab@wp.pl .
B/ Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
C/ Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.rezerwacja produktu/ów przez Klienta u Sprzedawcy następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Witrynie Internetowej zgodnie z pkt. 2.2.1 Regulaminu.

3.2.Cena Produktu uwidoczniona w Witrynie Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych ewentualnych kosztach, Klient jest informowany na stronach Witryny Internetowej w trakcie składania Zamówienia.

3.3.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia
A/ Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzedniej Rezerwacji produktu przez Klienta przez formularz Zamówienia w Witrynie Internetowej zgodnie z pkt. 2.2.1 Regulaminu, zapłaty ceny i odbioru osobistego lub przez pełnomocnika towaru (produktu/ów) wyłącznie w sklepie stacjonarnym Sprzedającego tj. Wałbrzych ul.Topolowa 3A  w Wałbrzychu.
B/ Po złożeniu Zamówienia Rezerwacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

3.4.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Witryny Internetowej oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Witryny Internetowej Sprzedawcy.

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

A/ Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.
B/ Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy -PKO BP S.A. 79 1020 5095 0000 5102 0009 0639
C/ Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl –
c1/ Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

4.2.W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia Rezerwacji produktu/ów. Po tym terminie Zamówienie zostaje przez Sprzedawcę anulowane.

5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Witryny Internetowej w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia (Rezerwacji), w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
A/ Przesyłka kurierska,
B/ Przesyłka paletowa.
C/ Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul.Topolowa 3A, 58-309 Wałbrzych – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.00 do 16.00, w sobotę od godz. 11.00 do 15.00.
D/ odbiór towaru przez pełnomocnika

5.5. Dostawa produktu do Klienta następuje przez oświadczenie pełnomocnika ustawionego przez Klienta celem odbioru towaru, złożone Sprzedawcy do dokonania przez niego zamówienia kuriera i wysyłki towaru do Klienta
Pełnomocnictwo
Udzielam pełnomocnictwa szczegółowego Dariuszowi Gustabowi zam. Wałbrzych, do dokonania odbioru zarezerwowanego towaru w sklepie stacjonarnym przy ul. Topolowej 3A w Wałbrzychu oraz do przekazania Sprzedawcy – Agencji Reklamy i Promocji Everest Dariusz Gustab w Wałbrzychu przy ul. Topolowej 3A w Wałbrzychu zakupionego produktu/ów celem wysyłki firmą kurierską na adres wskazany w Zamówieniu Rezerwacyjnym

5.6 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.7.Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni Roboczych.

5.8. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy kurierze, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zamówionych produktów, natychmiast poinformować o tym fakcie kuriera, który zobowiązany jest na tę okoliczność sporządzić protokół szkody. Protokół szkody podpisany przez kuriera należy niezwłocznie przesłać wraz z dokumentacją zdjęciową na maila Sprzedawcy podanego w Witrynie Internetowej.

6.REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
A/ odpowiednią opcję dostępną w zakładce Reklamacje umieszczonej na stronie głównej Witryny Internetowej
b/ pisemnie na adres: ul. Topolowa 3A 58-309 Wałbrzych;
c/ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: manufaktura.gustab@wp.pl

6.4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; informacji o numerze Rezerwacji (zamówienia); żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Topolowej 3A, 58-309 Wałbrzych. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca w przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę.

6.7.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.8. Sprzedawca nie przyjmuje Produktu przesłanego do Sprzedawcy przez Klienta za pobraniem

7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. z uwagi na specyfikę towaru – artykuł spożywczy, nie można dokonać jego zwrotu z uwagi na ochronę zdrowia.

9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2.Dla Klienta, o którym mowa w pkt 9., zalogowanego do Witryny internetowej poprzez usługę Konto, ceny widoczne w Witrynie internetowej są cenami brutto.

9.3.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.4.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Umowy (oświadczenia) zawierane poprzez Witrynę Internetową zawierane są w języku polskim.

10.3.Zmiana Regulaminu:
A/ Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
B/ W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
C/ W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Strona przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich.

Oświadczam, że jestem pełnoletni/-a i chcę zapoznać się z publikowanymi treściami o tematyce alkoholowej.

Tak Nie